Interests
avatar

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Thọ

0
0
0
  • Nguyên Giám đốc BV Tâm thần TW 2 (Biên Hòa, Đồng Nai)
  • Viện trưởng Viện Tâm lý thực hành - IPP
  • Trưởng khoa KHXH&NV - Trường Đại học Văn Hiến
PGS.TS.BS Nguyễn Văn Thọ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Thọ

ABOUT
  • Nguyên Giám đốc BV Tâm thần TW 2 (Biên Hòa, Đồng Nai)
  • Viện trưởng Viện Tâm lý thực hành - IPP
  • Trưởng khoa KHXH&NV - Trường Đại học Văn Hiến
TOP COURSES

No Related Course