Interests
avatar

Nguyễn Đình Trường

0
0
0
 • 4 năm kinh nghiệm với vị trí huấn luyện viên cá nhân
 • Chứng chỉ CPR do Bệnh Viện TDTT Việt Nam cấp
 • Certified International Kettlebell Core & Strength Singapore G1RYA Strong first
 • Certified International Myofascial Streching Singapore G1RYA Strong First
 • Certified IASTM International functional Myofascial Practitioners
 • Certified IASTM Vigor Kinetic Tape Practitioners
 • Certified Therapeutic Tape Practitioners
Nguyễn Đình Trường
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Đình Trường

ABOUT
 • 4 năm kinh nghiệm với vị trí huấn luyện viên cá nhân
 • Chứng chỉ CPR do Bệnh Viện TDTT Việt Nam cấp
 • Certified International Kettlebell Core & Strength Singapore G1RYA Strong first
 • Certified International Myofascial Streching Singapore G1RYA Strong First
 • Certified IASTM International functional Myofascial Practitioners
 • Certified IASTM Vigor Kinetic Tape Practitioners
 • Certified Therapeutic Tape Practitioners
TOP COURSES

No Related Course