Interests
avatar

Lưu Thị Hoan

0
0
0
  • Giảng viên thỉnh giảng Viện đại học mở Hà Nội
  • Ths Kế toán, kiểm toán - Học viện Tài chính năm 2014
  • Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà Hợp tác giảng viên chuyên môn với Tổ hợp giáo dục Topica từ năm 2014
  • Giảng viên cơ hữu khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2012
  • Tốt nghiệp khoa kế toán - Học Viện tài chính năm 2010
Lưu Thị Hoan
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lưu Thị Hoan

ABOUT
  • Giảng viên thỉnh giảng Viện đại học mở Hà Nội
  • Ths Kế toán, kiểm toán - Học viện Tài chính năm 2014
  • Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà Hợp tác giảng viên chuyên môn với Tổ hợp giáo dục Topica từ năm 2014
  • Giảng viên cơ hữu khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2012
  • Tốt nghiệp khoa kế toán - Học Viện tài chính năm 2010
TOP COURSES

No Related Course