Interests
avatar

Lê Quốc Thắng

0
0
0
  • 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực giáo dục, phát triển tiềm năng con người.
  • Từng học tập công tác và làm việc tại trường đại học Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh, Viện môi trường và tài nguyên, là cử nhân sư phạm.
  • Cộng tác tư vấn phát triển về các kỹ năng sống, quản lý giáo dục trong các trường học, các cấp học.
Lê Quốc Thắng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Quốc Thắng

ABOUT
  • 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực giáo dục, phát triển tiềm năng con người.
  • Từng học tập công tác và làm việc tại trường đại học Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh, Viện môi trường và tài nguyên, là cử nhân sư phạm.
  • Cộng tác tư vấn phát triển về các kỹ năng sống, quản lý giáo dục trong các trường học, các cấp học.
TOP COURSES

No Related Course