Interests
avatar

Hứa Anh Chức

0
0
0
  • Nghề nghiệp: Freelancer.
  • Đã tốt nghiệp bằng Kỹ Sư: Đại Học CNTT & TT Thái Nguyên, Chuyên Ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện.
  • Thành tích: Đã bán được nhiều video về hoạt hình 2D.
  • Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm hướng dẫn nhiều học viên thành công.
Hứa Anh Chức
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hứa Anh Chức

ABOUT
  • Nghề nghiệp: Freelancer.
  • Đã tốt nghiệp bằng Kỹ Sư: Đại Học CNTT & TT Thái Nguyên, Chuyên Ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện.
  • Thành tích: Đã bán được nhiều video về hoạt hình 2D.
  • Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm hướng dẫn nhiều học viên thành công.
TOP COURSES

No Related Course