Duy Văn Đào
3.1  (0 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

Nuôi dạy con (2)

Ngoại ngữ (1)

Thể thao - sức khỏe (1)

34
học viên
4
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Dược sỹ trường đại học Dược Hà Nội, những môn học có liên quan đến tâm lý - sinh lý học.

Nghiên cứu Phật Giáo, nghiên cứu và thực hành và ứng dụng Thiền, khí công được hơn 7 năm.

Tác giả của cuốn sách Awaken You Wonderful We, xuất bản trên Amazon 2017.

Tác giả của web: Yeucondungcach.com

Tác giả của web: Awakenyouwonderfulwe.com

Tác giả của bài báo: “The Relation between Smoking, Breathing, Glycemia and the Rate of the Metabolism that Reveals the Effective Way of Controlling Body Weight and Glycemia”. Acta Scientific Neurology 2.9 . (2019): 15-20.

Tác giả của bài báo: Removing Trigger Point and Balancing Metabolic Reactions Are the Keys to Fatigue, Nerve Pain, Chronic Illness, Diabetes, Fibromyalgia, Alzheimer’s Diseases, Vestibular Disorder, and Neurodegenerative Diseases. Int J Diabetes Metab Disord, 2019, Volume 4 | Issue 5.

Tác giả của bài báo: The Cause and Possible Cure for Cancer and Chronic Diseases from Applying Papaya Leaf Juice, Baking Soda, Aspirin, Sugar, Temperature, Vietnamese Qi Gong Breathing, Exercise, Metabolism, and Traditional Medicine. Int J Diabetes Metab Disord, 2019, Volume 4 | Issue 5

Tác giả của bài báo: ). The Hidden Relation, Clues of Autism, ADHD and Depression Which Reveals the Effective Cause and Cure. Journal of Addiction Research. J Addict Res, 2018.

Tác giả của 5 khóa học online với khoảng 20.000 học viên

Xem đầy đủ

Các khóa học