Interests
avatar

Đoàn Thế Vinh và Lê Ngọc Tuấn

0
0
0
 • Đoàn Thế Vinh
 • Trưởng nhóm nghiên cứu giải thuật, Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel (2015)
 • Product Manager, Topica Edtech Group.
 • Co-Founder, Maker Hanoi (https://www.meetup.com/Ha-Noi-Maker-Meetup/).
 • Lê Ngọc Tuấn
 • IoT Product Manager, Ban Công nghệ Tập đoàn FPT.
 • Co-Founder, Maker Hanoi (https://www.meetup.com/Ha-Noi-Maker-Meetup/).
Đoàn Thế Vinh và Lê Ngọc Tuấn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đoàn Thế Vinh và Lê Ngọc Tuấn

ABOUT
 • Đoàn Thế Vinh
 • Trưởng nhóm nghiên cứu giải thuật, Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel (2015)
 • Product Manager, Topica Edtech Group.
 • Co-Founder, Maker Hanoi (https://www.meetup.com/Ha-Noi-Maker-Meetup/).
 • Lê Ngọc Tuấn
 • IoT Product Manager, Ban Công nghệ Tập đoàn FPT.
 • Co-Founder, Maker Hanoi (https://www.meetup.com/Ha-Noi-Maker-Meetup/).
TOP COURSES

No Related Course