Đào Trọng Khang
0.0  (0 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

311
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Tư vấn trong việc xây dựng và thực hiện các hệ thống điều hành nhân sự như: các chính sách và thủ tục nhân sự, đánh giá hệ thống nhân sự (HR Audit), quản lý thực hiện công việc, chế độ đãi ngộ cho người lao động, quan hệ lao động...

Đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm.

Cung cấp các dịch vụ Tìm và Đánh giá năng lực ứng viên theo yêu cầu của đối tác là các công ty đa quốc gia, công ty nước ngoài, các công ty cổ phần, công ty TNHH Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

Tư vấn trong quản lý sự nghiệp cá nhân.

Xem đầy đủ

Các khóa học