Interests
avatar

Đào Công Tráng

1
4.7
0
 • Giảng viên là người có nhiều kinh nghiệm thực tế liên quan đến các lĩnh vực:
 • _ Quản lý kho
 • _ Quản lý sản xuất từ cấp dây chuyền sản xuất đến phân xưởng sản xuất
 • _ Thư ký Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động tái lập doanh nghiệp
 • _ Phụ trách vận hành hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp 4000 lao động
 • _ Huấn luyện và tư vấn các doanh nghiệp thiết lập các tiêu chuẩn quản lý chất lượng (ISO 9001), quản lý môi trường (ISO 14001), quản lý an toàn (ISO 45001) và các công cụ quản lý khác kể từ năm 2004
 • _ Luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp và tham gia tố tụng kể từ năm 2010
Đào Công Tráng
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 0

Đào Công Tráng

ABOUT
 • Giảng viên là người có nhiều kinh nghiệm thực tế liên quan đến các lĩnh vực:
 • _ Quản lý kho
 • _ Quản lý sản xuất từ cấp dây chuyền sản xuất đến phân xưởng sản xuất
 • _ Thư ký Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động tái lập doanh nghiệp
 • _ Phụ trách vận hành hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp 4000 lao động
 • _ Huấn luyện và tư vấn các doanh nghiệp thiết lập các tiêu chuẩn quản lý chất lượng (ISO 9001), quản lý môi trường (ISO 14001), quản lý an toàn (ISO 45001) và các công cụ quản lý khác kể từ năm 2004
 • _ Luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp và tham gia tố tụng kể từ năm 2010
TOP COURSES
Loading...