Danh mục
0
0
Trương Trần Hoàng Chương
Học viên: 3
Khóa học: 10

Kinh nghiệm

  • Giám đốc Kinh Doanh công ty Trần Anh Nhiên (TANICO)
  • Giám đốc Bán Hàng công ty dầu khí Supermec (Singapore)
  • Giám đốc Bán Hàng công ty TPS (Singapore) là đại lý của tập đoàn Mitsubishi Electric về mảng điện cao thế tại thị trường Việt Nam

Tất cả khoá học