Interests

VN

avatar

Trương Nguyễn Thành Sơn

0
0
0
  • Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh - tốt nghiệp trường Đại học Tài Chính Marketing trực thuộc Bộ Tài Chính.
  • Giám đốc tại công ty TNHH Linker Vietnam
  • Website quality rater tại Lionbridge Inc., (Contractor of Google)
  • Co-founder Công ty TNHH CAM
Trương Nguyễn Thành Sơn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trương Nguyễn Thành Sơn

About
  • Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh - tốt nghiệp trường Đại học Tài Chính Marketing trực thuộc Bộ Tài Chính.
  • Giám đốc tại công ty TNHH Linker Vietnam
  • Website quality rater tại Lionbridge Inc., (Contractor of Google)
  • Co-founder Công ty TNHH CAM
Top Courses

No Related Course