Interests

VN

avatar

Trần Võ Bảo

1
4.3
0
  • Kỹ sư thi công và bóc tách khối lượng.
  • Giảng viên tại trung tâm tin học Huytraining.
  • Giảng viên đã training cho nhiều sinh viên, kỹ sư về lĩnh vực học autocad, bóc tách khối lượng, Revit. Giảng viên cũng dạy online nhiều khóa học về bóc tách khối lượng.
  • Giảng viên đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tế và kết hợp tiêu chuẩn xây dựng sau 3 năm trong lĩnh vực xây dựng và truyền đạt lại trong video bài học.
Trần Võ Bảo
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 0

Trần Võ Bảo

About
  • Kỹ sư thi công và bóc tách khối lượng.
  • Giảng viên tại trung tâm tin học Huytraining.
  • Giảng viên đã training cho nhiều sinh viên, kỹ sư về lĩnh vực học autocad, bóc tách khối lượng, Revit. Giảng viên cũng dạy online nhiều khóa học về bóc tách khối lượng.
  • Giảng viên đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tế và kết hợp tiêu chuẩn xây dựng sau 3 năm trong lĩnh vực xây dựng và truyền đạt lại trong video bài học.
Top Courses
Loading...