Interests

VN

avatar

Nguyễn Minh Đức

0
0
0
  • Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Công ty Cổ phần Giáo dục Kids time
  • Trưởng khoa – Khoa tâm lý – Học viện quản lý giáo dục
  • Viện trưởng – Viện nghiên cứu trẻ thông minh sớm VSK
  • Giám đốc – Trung tâm tham vấn học đường – Học viện quản lý giáo dục
  • Giám đốc – Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ Nguyễn Khắc Viện
Nguyễn Minh Đức
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Minh Đức

About
  • Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Công ty Cổ phần Giáo dục Kids time
  • Trưởng khoa – Khoa tâm lý – Học viện quản lý giáo dục
  • Viện trưởng – Viện nghiên cứu trẻ thông minh sớm VSK
  • Giám đốc – Trung tâm tham vấn học đường – Học viện quản lý giáo dục
  • Giám đốc – Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ Nguyễn Khắc Viện
Top Courses

No Related Course