Interests

VN

avatar

Lại Thị Lệ

1
5
0
  • 5 năm kinh nghiệm trong các đồ handmade.
  • 2 năm kinh nghiệm là người giảng dạy về các loại hoa giấy handmade.
Lại Thị Lệ
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Lại Thị Lệ

About
  • 5 năm kinh nghiệm trong các đồ handmade.
  • 2 năm kinh nghiệm là người giảng dạy về các loại hoa giấy handmade.
Top Courses
Loading...